Persoonlijkheid

De persoonlijkheid is een dynamisch en georganiseerd geheel van karakteristieken die aan een persoon kunnen worden toegekend. Dit geheel van eigenschappen bepaalt dan weer de manier waarop een persoon in verschillende situaties zal reageren, de manier waarop hij of zij denkt en waardoor hij of zij gemotiveerd zal worden.

De term persoonlijkheid is afgeleid van het Latijnse ‘persona’ of masker, waardoor ook de connotatie is ontstaan dat persoonlijkheid te maken heeft met het uiterlijke gedrag, dat wat de omgeving van iemand ziet. Het verschil met ‘karakter’ is dat persoonlijkheid door opvoeding en omgeving beïnvloed worden, terwijl karakter vaak meer als de aanleg, de (aangeboren, vrij onveranderlijke) aard van die persoon wordt beschouwd.

De persoonlijkheid wordt ook omschreven als het unieke en stabiele patroon van psychologische en gedragskenmerken waardoor de ene mens zich van de andere onderscheidt. Eenvoudig uitgedrukt: De manier waarop iemand met uiteenlopende situaties omgaat of het karakteristieke gedragspatroon dat iemand in verschillende situaties vertoont, noemen we persoonlijkheid.

De psychologie die zich bezighoudt met de persoonlijkheid is de persoonlijkheidsleer.

Persoonlijkheidsleer

De persoonlijkheidsleer is de studie van de verschillen en overeenkomsten in persoonlijkheid tussen mensen, waarin persoonlijkheid inhoudt hoe het individu zich gedraagt ten opzichte van zijn sociale omgeving, andere mensen en in verschillende situaties. De persoonlijkheidsleer probeert tot een alles omvattende theorie te komen, die het gedrag van mensen kan voorspellen in verschillende situaties, maar tot op heden is dit niet of nauwelijks gelukt.

Sociale Omgeving

Sociale omgeving of milieu is het geheel van sociale, culturele, economische, religieuze factoren dat van invloed is op het menselijk gedrag. Hierbij zijn groepen als het gezin, vrienden en collega’s belangrijke factoren, alsook de sociale klasse.

Het milieu waarin men opgroeit heeft invloed op de sociale reproductie en is tevens de overdracht van de sociale positie van ouders op kind. Dit heeft beperkende gevolgen voor de sociale mobiliteit. Sociale ongelijkheid blijft daardoor langer in stand dan verwacht kan worden. Theorieën als behaviorisme gaan ervan uit dat het milieu het menselijke gedrag bepaalt. Aan de andere kant, vanuit het nature-nurture-debat, wordt vooral belang gehecht aan de erfelijke eigenschappen. Tegenwoordig is men het er over eens dat beide factoren een belangrijke rol spelen.

Digitale Aanmeldingsformulieren